Marc Alier (Ludo) - Home Page

Pàgina personal i Calaix Desastre

Recent posts

Feb 4, 2024
"El Moment Sputnik" conferencia Marc Alier a la Jornada de Doctorat de la Universitat de lleida L'escola de doctorat de l'Universitat de Lleida m'ha convidat a donar una conferencia (keynote) a la seva jornada de doctorat el 6/3/2024. Aqui trobareu l'audio i el video de la conferencia.
Feb 4, 2024
La IA dice que has hecho los deberes con IA. Empresas de software venden servicios con la capacitat oracular de decidir si algo ha sido hecho con IA. Lo venden a univerdades y escuelas y los professores le hacen caso cas. Y esto tiene implicaciones académicas, professionales y éticas.
Feb 4, 2024
La IA diu que els deures els ha fet la IA Empreses de software venen serveis amb la capacitat oracular de dir si quelcom ha estat fet per IA. Ho venen a universitats i escoles i els professors en fan cas. I això te implicacions acadèmiques, professionals i ètiques.
Feb 4, 2024
RepoSearch Buscador Semántico de TFGs de Ingeniería Informática En esta entrada os presento RepoSearch un buscador Semántico de TFGs de Ingeniería informática, desarrollado por Juanan Pereira
Jan 23, 2024
Estudi Sobre Hàbits dels Doctorands de la UPC en Gestió de Dades i Ús d'Aplicacions En aquesta entrada, presento un document important elaborat per l'Escola de Doctorat de la UPC. Es tracta de l'estudi "Dades i aplicacions: anàlisi d’hàbits en gestió de dades i ús d’aplicacions entre els estudiants de doctorat del Campus Nord UPC", basat en una enquesta i un focus group realitzats durant els mesos de juny i juliol. D'acord amb les conclusions de l'estudi, destacades a les pàgines 29-31 del document, es destaquen els següents punts:- Un 21% dels enquestats indica estar informat sobre procediments específics per a la gestió de dades dins del seu àmbit de recerca.- Les aplicacions més utilitzades pels doctorands són els gestors de referències bibliogràfiques, Overleaf i Grammarly.- Al voltant d'un 35% dels participants en l'enquesta utilitza ChatGPT o altres aplicacions basades en intel·ligència artificial generativa.
Jan 20, 2024
EdTech Timelines EdTech Timelines
Sep 1, 2023
ChatGPT in Practice: Strategies for Optimal Interactions In this article, we dive into the practicalities of interacting with ChatGPT and similar Large Language Models. We cover essential topics like the importance of context, how to format your text for better results, and even how to creatively work around some of the model's limitations. We also touch on the ethical implications and the future of these technologies, particularly their growing role in education. Whether you're new to using AI-powered chatbots or looking to get more out of them, this article offers valuable insights.
Aug 31, 2023
Embeddings, Context uses and Self Referencing in LLMS Table Of Contents 1 Embeddings 1.2 Practical Applications of Embeddings 2 The context in LLMs based on transformers** 2.1 Context as Ad Hoc Training 3 Self-Referential Context and Programmability in LLMs**_ References Generative AI models, especially Large Language Models (LLMs) like GPT and its successors, have become a pivotal force in the advancement of artificial intelligence.…
Aug 16, 2023
Captura Directa de CO2 a l'Oceà: Una Nova Eina per Combatre el Canvi Climàtic La captura directa d'oceà (DOC) és una tecnologia emergent que busca extreure el diòxid de carboni directament de l'oceà, on està present a una concentració 150 vegades més alta que a l'atmosfera. Empreses com Equatic i Captura estan treballant en aquesta tecnologia, que funciona com una gran planta de dessalinització, atraient aigua de mar i separant-la en salmorra concentrada. A través d'un procés d'electròlisi, l'aigua passa per membranes electrificades que separen diferents molècules, formant solucions àcides i alcalines. L'àcid es posa a l'aigua de l'oceà restant, on desencadena una reacció amb ions bicarbonat, fent que el CO2 surti en forma de bombolles. Aquesta tecnologia, que ha rebut suport de la Iniciativa Chan Zuckerberg i la Fundació Gates, té el potencial de ser una eina potent per combatre el canvi climàtic.
Aug 2, 2023
Organitzacions vinculades al programari lliure demanen a la UE que revisin el AI Act per protegir el programari lliure Organitzacions vinculades al programari lliure com Creative Commons, Github, Huggingface han fet public un document en el que fan suggeriments sobre com millorar el AI Act per protegir i fomentar el desenvolupament de programari lliure.